Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Η GOODWILL AUDIT SERVICES SA, αναζητά να εντάξει στην ομάδα της έναν έμπειρο Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή με σκοπό την διενέργεια τακτικών ελέγχων, φορολογικών ελέγχων καθώς και άλλων υπηρεσιών ελέγχου και διασφάλισης.

Απαραίτητα προσόντα Υποψηφίου

 • Κάτοχος άδειας ασκήσεως επαγγέλματος ορκωτού ελεγκτή λογιστή
 • Η κατ’ ελάχιστον 5 ετών προϋπηρεσία σε ελεγκτική εταιρεία (τακτικοί και φορολογικοί έλεγχοι ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων)
 • Συνεργασία & ομαδικότητα
 • Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα
 • Διαχείριση χρόνου
 • Επικοινωνιακές δεξιότητες

Επιθυμητά Προσόντα Υποψηφίου

 • Κάτοχος Πτυχίου ΑΕΙ, Μεταπτυχιακός Τίτλος θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
 • Ηλικίας έως 40 ετών
 • Άριστη γνώση Αγγλικών
 • Άριστη γνώση H/Y, MS Office (Excel, Word)
 • Γνώση και εμπειρία σε ελεγκτικά προγράμματα (πχ. CaseWare)

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα, στο e-mail: info@goodwillsa.gr σημειώνοντας στο θέμα του e-mail τον κωδικό AUDITOR-1